Gimnazjum nr 18 w Częstochowie

 

Nawigacja

Przekaż 1 % naszej szkole

  .

   

  w Cel 1% wpisz:  

  Gim 18 w Częstochowie

   

   

   

   

  Koncepcja pracy szkoły

  Koncepcja pracy szkoły

  „Wymagajcie  od  siebie, nawet  gdyby  inni  od  Was  nie  wymagali”.

  Jan Paweł II

  Koncepcja  pracy

  Gimnazjum nr 18 z Oddziałami  Integracyjnymi  im.  Kazimierza  Wielkiego 

  w  Częstochowie

   

          Celem  nadrzędnym  naszego  Gimnazjum  jest  systematyczne  podnoszenie  jakości  pracy  szkoły  i  zapewnienie  wysokiego  standardu  usług  edukacyjnych.

  Działania  te  stanowią  priorytety  w naszej codziennej  pracy,  wyznaczają  również  kierunki  rozwoju  szkoły  w  przyszłości.  Zamierzenia  te  realizujemy  dzięki  wysoko wykwalifikowanej  kadrze  nauczycieli, stosowaniu  nowatorskich  rozwiązań  metodycznych, stwarzaniu  warunków, aby  nasze  gimnazjum  było  twórcze, otwarte  i  przyjazne  uczniowi.

  Naszą  ambicją  jest  tworzenie  szkoły  nowoczesnej,  odpowiadającej  na  skomplikowane  wyzwania  współczesnego  świata, pomagającej uczniom zaplanować dalszą karierę zawodową.

  W ramach preorientacji zawodowej gimnazjaliści mają szansę odkryć swoje mocne strony i podjąć decyzję o wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia.

   Staramy  się  wykształcić  i  wychować  ucznia  wyposażonego  w  rzetelną  wiedzę, potrafiącego wykorzystać posiadane wiadomości do rozwiązywania problemów,  społecznie  aktywnego, tolerancyjnego, wrażliwego  na  potrzeby  drugiego  człowieka,  odpowiedzialnego  za  podejmowane  decyzje poprzez kształcenie umiejętności:

  -         rozumienia i refleksyjnego przetwarzania tekstów,

  -         myślenia matematycznego i naukowego,

  -         obserwacji empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa,

  -         komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych (zarówno  w mowie jak i  piśmie),

  -         sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,

  -         wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji,

  -         rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się

       pracy zespołowej.

  Dbamy o skuteczne nauczanie języków obcych obowiązkowych i dodatkowych, uwzględniając poziom przygotowania uczniów na wcześniejszym etapie edukacyjnym.

              Proponujemy młodzieży udział w fakultetach artystycznych i sportowych, które dają uczniowi możliwość wyboru takiej formy zajęć, która odpowiadałaby jego umiejętnościom i zainteresowaniom.

              Ważnym zadaniem naszej szkoły jest edukacja prozdrowotna oraz promocja zdrowego stylu życia.

  Podejmujemy  różnorodne  działania  w  sferze  edukacyjnej,  wychowawczej i opiekuńczej. Zapewniamy  wysoki  poziom  kształcenia. Systematycznie  monitorujemy  postępy  uczniów, od  pierwszego  dnia  nauki  w  szkole, do  opuszczenia  gimnazjum.  Szczegółowo  analizujemy  wyniki  egzaminu  gimnazjalnego  oraz  wskaźniki  EWD. 

  W  miarę  potrzeb  opracowujemy  programy  naprawcze  i  doskonalące, które  wdrażamy  i  ewaluujemy. 

  Systematycznie  monitorujemy  realizację  zadań  wynikających  z  podstawy  programowej.  Staramy  się  indywidualizować  proces  nauczania, biorąc po uwagę  możliwości  uczniów.  Wspieramy  uczniów  mających  problemy  w  nauce  poprzez  organizację  zajęć  wyrównawczych, dodatkowych konsultacji  nauczycieli, rozwijanie  samopomocy  uczniowskiej.  Opracowujemy  indywidualne programy  nauczania, wymagania  i  kryteria  oceniania, wykonujemy  karty  obserwacji  ucznia. 

  Organizujemy pomoc psychologiczno-pedagogiczną, która polega w szczególności na rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb i możliwości naszych wychowanków, rozpoznawaniu przyczyn trudności i niepowodzeń w nauce, wspieraniu ucznia uzdolnionego, organizowaniu różnych form pomocy.

  Zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej uczymy współdziałania w ramach tworzenia projektów edukacyjnych rozumianych jako zespołowe, planowane działania mające na celu rozwiązanie danego problemu. Grupowa praca nad projektem i publiczna prezentacja jego efektów daje uczniom szansę rozwinięcia umiejętności planowania,  pracy zadaniowej, współpracy, a także prezentacji, komunikacji oraz samooceny.

  Dbamy  o  indywidualny  rozwój  uczniów  zdolnych.  Stworzyliśmy  szeroką  ofertę  zajęć  pozalekcyjnych  (koła  przedmiotowe, zainteresowań), przygotowujemy  uczniów  do  konkursów  na różnych szczeblach, ze szczególnym uwzględnieniem konkursów i olimpiad przedmiotowych. Organizujemy  dużo  konkursów  szkolnych i  pozaszkolnych,  stwarzając  uczniom  możliwości  współzawodnictwa.  Okazją  do  zaprezentowania  talentów  i  zainteresowań  naszych  uczniów,  a  także  promocji są  kolejne edycje  Salonów  Artystycznych oraz udział w projekcie „Odkrywamy Talenty” .Nagrodą za działania w pracy z uczniem uzdolnionym jest przyznanie nam tytułu „Szkoły Odkrywców Talentów”.

              Szkoła podejmuje kroki w celu zapobiegania dyskryminacji.

  W  sposób  szczególny  troszczymy  się  o  uczniów  niepełnosprawnych.  Stworzyliśmy  klasy  integracyjne, w  których  uczy  się  młodzież  o  specjalnych  potrzebach  edukacyjnych, prowadzimy  dla  niej  zajęcia  rewalidacyjne.  Rozwijamy  relacje  współdziałania  i  wzajemnej  pomocy, tolerancji  dla  odmienności, wrażliwości  na  potrzeby  innych. 

  Istotnym  celem  naszych  działań  jest  kształcenie  właściwych  postaw  wychowanków.  W  każdym  roku  po  analizie  działań, na  podstawie  wyciągniętych  wniosków,  opracowujemy  Szkolny  Program  Wychowawczy i  Profilaktyki.  Realizacja  zadań  zawartych  w  tych dokumentach jest  systematyczne  monitorowana, a programy  modyfikowane – w zależności od  potrzeb  i  możliwości  gimnazjum.  Podejmujemy działania  w  celu  poprawy  bezpieczeństwa  uczniów  na  terenie  szkoły.  Wprowadzamy  moduły  w  Programie  Profilaktyki, które  zapobiegają  zagrożeniom  i  patologiom.  Nie  chcemy, aby  uczeń  czuł  się  anonimowo, dlatego  też  wprowadziliśmy  obowiązkowy  strój, identyfikatory  oraz  zmienne  obuwie.  Wprowadzony  monitoring  terenu  szkoły skutecznie  wzmacnia  bezpieczeństwo  uczniów. 

  Uczymy  idei  samorządności, staramy  się  mobilizować  uczniów  do  pracy  w  Samorządzie  Szkolnym, wdrażać  do  różnych  działań  społecznych.

  Szkoła  współpracuje  z  wieloma  instytucjami  i  środowiskiem  lokalnym.  Staramy  się  coraz  bardziej  angażować  rodziców  w  sprawy  gimnazjum.  Organizujemy  imprezy  i  uroczystości  dla  środowiska  lokalnego. 

  Prowadzimy  liczne  działania  promujące, dzięki którym szkoła jest  pozytywnie  postrzegana  w  środowisku. 

  Nauczyciele  systematycznie  doskonalą  swoje  umiejętności  zawodowe, uczestniczą  w studiach  podyplomowych, kursach  kwalifikacyjnych, konferencjach, szkoleniach  Rady  Pedagogicznej.  Efektywnie  współpracują w  ramach  zespołów  przedmiotowych, dzieląc  się  wiedzą, doświadczeniem, prowadząc  lekcje  otwarte.

  Współpracują również z nauczycielami bibliotekarzami w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia, świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystania informacji. Nauczyciele w swojej pracy zwracają uwagę na edukację medialną, aby przygotować uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów.

  Uczestniczymy  w  ewaluacji  podjętych  przez  szkołę  zadań.  Wnioski  wynikające  z  wewnętrznego  nadzoru  pedagogicznego  służą  do  wprowadzania  zmian  w  funkcjonowaniu  szkoły  i  są  wykorzystywane  do  jej rozwoju. 

  Podejmujemy  różnorodne  działania  polepszające  warunki  lokalowe i wzbogacające wyposażenie  szkoły  w  nowoczesne  pomoce  dydaktyczne.  Pozyskujemy  sponsorów  i  aktywizujemy  środowisko  lokalne.

            Realizacja  tych  wszystkich  zadań  gwarantuje  uzyskanie  przez  uczniów 

  szeregu  kompetencji  i umiejętności efektywnego  uczenia  się oraz twórczego  myślenia. Sprzyja rozwojowi  uzdolnień, wdraża  do  samokształcenia i  przygotowuje do współpracy  w  grupie. 

  Absolwent  naszego  gimnazjum  to  wszechstronnie  wykształcony  człowiek, który jest świadomy  praw  i  obowiązków funkcjonujących  w  demokratycznym  społeczeństwie, wrażliwy  na  potrzeby  innych, o wysokiej kulturze osobistej, uczciwy, odpowiedzialny, wytrwały, kreatywny. Podejmuje różnorodne inicjatywy, uczestniczy w kulturze, szanuje tradycję i kulturę własnego oraz innych narodów.
  Ma poczucie własnej wartości.