Gimnazjum nr 18 w Częstochowie

 

Nawigacja

Wtorek 23.09.2014
Ilość odwiedzin: 430209

Wiadomości

 • Informacje dotyczące wydawania obiadów w stołówce przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 w Częstochowie:

  1. Warunkiem wydania obiadu dla ucznia jest złożenie deklaracji. Deklaracje  na obiady wydawane i  przyjmowane są w pokoju 7, sekretariacie lub w portierni szkoły podstawowej.  
  2. Zgłoszenia dokonują rodzice lub opiekunowie ucznia, wypełniając druk deklaracji.
  3. Miesięczna opłata za obiady naliczana jest z góry i podawana do wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej
  4. Koszt jednego posiłku wynosi 3,50 zł
  5. Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za posiłki  najpóźniej do   10 dnia danego miesiąca.
  6. Uczeń może rozpocząć korzystanie ze stołówki w następnym dniu  po złożeniu deklaracji.

  Nr konta bankowego: 26 1050 1142 1000 0005 0165 1632

 • Rekrutacja uzupełniająca do projektu pn. "Kuźnia talentów"

  Projekt pn. „Kuźnia talentów”
  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  INSTRUKCJA REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ UCZNIÓW/UCZENNIC
  DO PROJEKTU PN. „KUŹNIA TALENTÓW”

   

  Rekrutacja stanowi istotny etap w realizacji projektu ponieważ od jej wyników zależy
  powodzenie dalszych planowanych działań. Dlatego też konieczne jest przeprowadzenie
  rekrutacji uzupełniającej na warsztaty, na które nie zgłosiła się wnioskowana liczba
  osób. Kryteria zastosowane w procesie naboru mają bezpośredni wpływ na rezultaty
  jakościowe i ilościowe przedsięwzięcia. Dlatego też należy dołożyć wszelkich starań aby
  przebiegła sprawnie.         Ogłasza się nabór uczestników/uczestniczek do udziału w projekcie pn. „Kuźnia talentów”
  współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
  Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia
  i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych
  i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
  Poddziałania 9.1.2. – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
  dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
  Projekt przewiduje udział uczniów i uczennic w zajęciach dodatkowych
  z czterech bloków tematycznych z 19 Gimnazjów dla których organem
  prowadzącym jest Gmina Miasto Częstochowa.

 • STYPENDIUM SZKOLNE!

  Wnioski o stypendium szkolne na nadchodzący rok wraz z kompletem zaświadczeń należy dostarczać do pedagoga szkolnego, p.Eweliny Kamińskiej (pokój nr 230) od 1.09.2014 r. do 12.09.2014 r. (piątek). Stypendium przysługuje w przypadku osiągnięcia w sierpniu 2014 r. dochodu poniżej 456 zł na członka  rodziny (netto). Potrzebne formularze można pobrać ze strony MOPS www.mops.czestochowa.um.gov.pl (zakładka DOKUMENTY DO POBRANIA, Sekcja Obsługi Stypendiów, Usług i Ośrodków Wsparcia) lub uzyskać u pedagoga szkolnego.